Onze Werkwijze

Onze werkwijze is volgens het praktijkmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg van Pameijer en Draaisma (2011)

Doelgericht
Cliënten en verwijzers krijgen antwoord op hun hulpvragen en onderzoek en behandeling is op maat en flexibel. Onderzoek is gericht op het geven van een passend en bruikbaar advies.

Vanuit een transactioneel kader
Onderzoek en behandeling richt zich op de afstemming tussen de mogelijkheden en behoeftes van de jeugdige en de aanpak vanuit de omgeving.

In samenwerking met de cliënt
Ouders, de jeugdige en diens omgeving worden gezien als ervaringsdeskundigen. De gedragswetenschapper betrekt ouders, de jeugdige en de verdere omgeving bij de diagnostiek en de advisering. De vragen, wensen, verwachtingen en behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt van onderzoek en behandeling. Adviezen worden voorgelegd in plaats van opgelegd. Er is uitgebreid aandacht voor de krachten van de jeugdige en diens omgeving. De diagnostici zijn duidelijk over de bedoelingen en bespreken alles open.

Compact
De onderzoeken kennen een korte doorlooptijd. Onderzoek en behandeling zijn zo uitgebreid als nodig en zo beknopt als mogelijk.

Kwalitatief hoogwaardig
de cliënt wordt bij alle stappen geïnformeerd en betrokken en ervaart de bejegening als prettig. Onderzoek en behandeling wordt uitgevoerd door gedragswetenschappers, onder supervisie van een GZ psycholoog en Orthopedagoog Generalist en er wordt gebruik gemaakt van state of the art onderzoeksinstrumenten en behandelmethodieken.

Het traject

Intakegesprek
Hierin maken we kennis en bespreken we de vragen van het gezin. Samen kijken we of onderzoek en/of therapie nodig is en zo ja, hoe dit eruit moet zien en wie eventueel betrokken moet worden. Op basis van het intakegesprek stellen we een onderzoeksplan/
behandelplan op en richten we de vervolgafspraken in.

Onderzoek/behandeling
In het geval van onderzoek zal in de meeste gevallen het kind/de jongere 1 op 1 worden gezien door de gedragswetenschapper. Daarnaast kunnen observaties plaatsvinden thuis of op school, of observaties tussen ouder en kind. Met toestemming van het gezin kunnen ook school, andere hulpverleners, of familieleden worden betrokken. Gekeken wordt wat nodig is om antwoord te geven op de vragen van het gezin. In het geval van behandeling zal meestal wekelijks een afspraak plaatsvinden met het kind/de jongere. Ouders zullen daar regelmatig bij zijn of er zullen aparte afspraken met ouders plaatsvinden.

Adviesgesprek
wanneer er voldoende informatie verzameld is om de vragen van het gezin te beantwoorden, dan vindt het adviesgesprek plaats. We bespreken de uitkomsten van het onderzoek en ons advies over de aanpak en eventuele hulp aan kind/jongere. In het geval van behandeling bespreken we met elkaar de voortgang. Het gezin ontvangt in dit gesprek de concept rapportage die de gezinsleden thuis kunnen lezen. Na afstemming wordt de rapportage definitief gemaakt en met toestemming van het gezin verstuurd.